Vi utför alla former av entreprenader och i uppdragen kan bland annat projektering, VA-arbeten, sprängarbeten, stenbeläggning och finplanering ingå.

Läs gärna mer om våra tjänster:

Förberedelse

En lyckad markentreprenad kräver god planering, därför arbetar vi alltid med att vara med i projektet på ett tidigt skede. Vi strävar efter att vara det självklara valet när det kommer till att planera arbetet och använder vår erfarenhet för att vägleda er till rätt tillvägagångssätt och lösning för det resultat ni ämnar uppnå.

Grundarbetet

Grunden är byggnadens viktigaste del och måste därför utföras mycket noggrant. Grundens konstruktion är beroende av markförhållandet och beroende på vilken jordart som förekommer utför vi arbetet på olika sätt. Vi ser till att ni får en grund som uppfyller alla förekommande krav.

Avverkning och röjning

Med professionella underentreprenörer inom skogsnäringen så hjälper vi våra kunder med avverkning både maskinellt och manuellt. Vidare hjälper vi till att sälja virket samt flisa och forsla bort.

Loss hållning av berg och jordschakt

Vi ombesörjer sprängning av berg samt bortforsling av massor där projektet kräver det. Hanteringen av jordmassor samt övrigt krossmaterial till projektet sker med hänsyn till kvalitet, effektivitet, budget och miljö.

Anläggning av vatten och avlopp

Schaktning för VA, dagvatten och el är en central roll i våra entreprenader. VA-arbeten inkluderar allt från anläggning av nya gator till service på tomtmark. Hanteringen av dagvatten sker allt oftare med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Här är vi med och tar fram den bästa lösningen utifrån platsens förutsättningar.

Finplanering och utemiljö

I slutet av projektet medverkar vi till att skapa en trevlig utemiljö som omfattar anläggning av grönytor, planteringar, marksten , murar, kantsten och asfaltering etc.

Kontakta oss gärna!